Privatumo politika

Gerbiame jūsų privatumą ir esame įsipareigoję jį saugoti laikydamiesi šios privatumo politikos (toliau – Politika). Šioje Politikoje aprašomi informacijos, kurią galime iš jūsų rinkti arba kurią galite pateikti (toliau – Asmeninė informacija) sveikasmazylis.lt svetainėje (toliau – Svetainė arba Paslauga) ir bet kuriuose su ja susijusiuose produktuose ir paslaugose (toliau – Paslaugos), tipai ir mūsų praktika renkant, naudojant, prižiūrint, saugant ir atskleidžiant šią Asmeninę informaciją. Jame taip pat aprašomi jums prieinami pasirinkimai, susiję su jūsų Asmeninės informacijos naudojimu, ir tai, kaip galite ją pasiekti ir atnaujinti.

Ši Politika yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų (toliau – Naudotojas, “jūs” arba “jūsų”) ir https://sveikasmazylis.lt/contact/ (veikiančios kaip “Sveikas Mažylis”, “mes”, “mus” arba “mūsų”). Jei šią Politiką sudarote įmonės ar kito juridinio asmens vardu, jūs patvirtinate, kad turite įgaliojimus įpareigoti tokį subjektą laikytis šios Politikos; tokiu atveju sąvokos “Naudotojas”, “jūs” arba “jūsų” reiškia tokį subjektą. Jei tokių įgaliojimų neturite arba jei nesutinkate su šios Politikos sąlygomis, turite nesutikti su šia Politika ir negalite naudotis Svetaine ir Paslaugomis. Prisijungdami prie Svetainės ir Paslaugų bei jomis naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šios Politikos sąlygų. Ši Politika netaikoma įmonių, kurios mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame, arba asmenų, kurių mes neįdarbiname ir kuriems nevadovaujame, praktikai.

Asmeninės informacijos rinkimas

Galite prisijungti prie Svetainės ir Paslaugų ir jomis naudotis nenurodydami mums, kas esate, ir neatskleisdami jokios informacijos, pagal kurią kas nors galėtų jus identifikuoti kaip konkretų, identifikuojamą asmenį. Tačiau jei norite naudotis kai kuriomis Svetainėje siūlomomis funkcijomis, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą asmeninę informaciją (pavyzdžiui, savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą).

Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią sąmoningai mums pateikiate, kai susikuriate paskyrą, perkate arba užpildote bet kokias Svetainės formas. Kai reikalaujama, ši informacija gali būti tokia:

 • Paskyros duomenys (pvz., naudotojo vardas, unikalus naudotojo ID, slaptažodis ir kt.)
 • Kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.)
 • Pagrindinė asmeninė informacija (pvz., vardas, pavardė, gyvenamoji šalis ir kt.)
 • Informacija apie kitus asmenis (pvz., jūsų šeimos narius, draugus ir pan.)

Galite nuspręsti neteikti mums savo asmeninės informacijos, tačiau tuomet negalėsite naudotis kai kuriomis Svetainės funkcijomis. Vartotojus, kuriems neaišku, kokia informacija yra privaloma, kviečiame susisiekti su mumis.

Surinktos informacijos naudojimas ir tvarkymas

Tvarkydami Asmeninę informaciją veikiame kaip duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejus, kai su jumis esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį, tokiu atveju jūs būtumėte duomenų valdytojas, o mes – duomenų tvarkytojas.

Mūsų vaidmuo taip pat gali skirtis priklausomai nuo konkrečios situacijos, susijusios su Asmenine informacija. Mes veikiame kaip duomenų valdytojas, kai prašome jūsų pateikti savo Asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant užtikrinti jūsų prieigą prie Svetainės ir Paslaugų bei naudojimąsi jomis. Tokiais atvejais esame duomenų valdytojas, nes nustatome Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas tais atvejais, kai Asmeninę informaciją pateikiate naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis. Mums nepriklauso, mes nekontroliuojame ir nepriimame sprendimų dėl pateiktos Asmeninės informacijos, o tokia Asmeninė informacija tvarkoma tik pagal jūsų nurodymus. Tokiais atvejais Asmeninę informaciją teikiantis Naudotojas veikia kaip duomenų valdytojas.

Tam, kad Svetainė ir Paslaugos būtų prieinamos jums arba kad įvykdytume teisinį įsipareigojimą, mums gali prireikti rinkti ir naudoti tam tikrą Asmeninę informaciją. Jei nepateiksite mūsų prašomos informacijos, galime negalėti jums suteikti prašomų produktų ar paslaugų. Bet kokia mūsų iš jūsų surinkta informacija gali būti naudojama toliau nurodytais tikslais:

 • Naudotojo paskyroms kurti ir valdyti
 • Vykdyti ir tvarkyti užsakymus
 • Pristatyti produktus ar paslaugas
 • Tobulinti produktus ir paslaugas
 • Atsakyti į užklausas ir teikti pagalbą
 • Gerinti naudotojų patirtį
 • Apsaugoti nuo piktnaudžiavimo ir piktavalių naudotojų
 • Reaguoti į teisinius prašymus ir užkirsti kelią žalai
 • Valdyti ir eksploatuoti Svetainę ir Paslaugas

Jūsų Asmens duomenų tvarkymas priklauso nuo to, kaip sąveikaujate su Svetaine ir Paslaugomis, kurioje pasaulio vietoje esate ir ar taikomas vienas iš toliau nurodytų atvejų: (a) davėte sutikimą vienu ar daugiau konkrečių tikslų; (b) informacijos pateikimas yra būtinas, kad būtų įvykdyta ši Politika su jumis ir (arba) bet kokie ikisutartiniai įsipareigojimai; (c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta jums taikoma teisinė prievolė; (d) duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama viešojo intereso labui arba vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (e) duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais.

Kaip teisiniais pagrindais, kuriais remdamiesi renkame ir tvarkome jūsų Asmens duomenis, remiamės naudotojo sutikimu ir savo teisėtais interesais.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leidžiama tvarkyti informaciją tol, kol jūs neprieštaraujate tokiam tvarkymui, atsisakydami ją tvarkyti, nesiremiant sutikimu ar bet kuriuo kitu iš pirmiau nurodytų teisinių pagrindų. Bet kuriuo atveju mes mielai paaiškinsime, koks konkretus teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymui, ypač ar Asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti.

Mokėjimų tvarkymas

Paslaugų, už kurias reikia mokėti, atveju jums gali tekti pateikti savo kredito kortelės duomenis arba kitą mokėjimo sąskaitos informaciją, kuri bus naudojama tik mokėjimams apdoroti. Mes naudojamės trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojų (toliau – Mokėjimų tvarkytojai) paslaugomis, kad padėtume mums saugiai apdoroti jūsų mokėjimo informaciją. Mokėjimo duomenimis su Mokėjimų tvarkytojais dalijamės tik tiek, kiek tai būtina jūsų mokėjimams apdoroti, tokiems mokėjimams grąžinti ir su tokiais mokėjimais bei grąžinimais susijusiems skundams ir užklausoms nagrinėti.

Atkreipkite dėmesį, kad Mokėjimų tvarkytojai gali iš jūsų rinkti tam tikrą Asmens informaciją, kuri leidžia jiems apdoroti jūsų mokėjimus (pvz., jūsų el. pašto adresą, adresą, kredito kortelės duomenis ir banko sąskaitos numerį) ir tvarkyti visus mokėjimo proceso etapus per savo sistemas, įskaitant duomenų rinkimą ir apdorojimą. Mokėjimų tvarkytojų jūsų Asmens duomenų naudojimą reglamentuoja jų atitinkamos privatumo politikos, kuriose gali būti arba nebūti tokios pat privatumo apsaugos kaip šioje Politikoje. Siūlome susipažinti su atitinkamomis jų privatumo politikomis.

Informacijos valdymas

Jūs galite ištrinti tam tikrą mūsų turimą Asmeninę informaciją apie jus. Asmeninė informacija, kurią galite ištrinti, gali keistis keičiantis Svetainei ir Paslaugoms. Tačiau, kai ištrinsite Asmeninę informaciją, mes galime išsaugoti nepakeistos Asmeninės informacijos kopiją savo įrašuose tiek laiko, kiek reikia, kad įvykdytume savo įsipareigojimus filialams ir partneriams, ir toliau aprašytais tikslais.

Informacijos atskleidimas

Priklausomai nuo prašomų Paslaugų arba jei tai būtina norint užbaigti bet kokį sandorį ar suteikti bet kokią jūsų prašomą Paslaugą, jūsų informacija galime dalytis su savo sutartinėmis įmonėmis ir paslaugų teikėjais (toliau kartu – Paslaugų teikėjai), kuriais mes pasikliaujame, kad jie padėtų valdyti Svetainę ir jums teikiamas Paslaugas, ir kurių privatumo politika atitinka mūsų privatumo politiką arba kurie sutinka laikytis mūsų politikos Asmeninės informacijos atžvilgiu. Mes nesidalijame jokia asmenį identifikuojančia informacija su trečiosiomis šalimis ir nesidalijame jokia informacija su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis.

Paslaugų teikėjai nėra įgalioti naudoti ar atskleisti jūsų informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina paslaugoms mūsų vardu teikti arba teisiniams reikalavimams vykdyti. Paslaugų teikėjams suteikiama informacija, kurios jiems reikia tik tam, kad jie galėtų atlikti jiems paskirtas funkcijas, ir mes neįgaliojame jų naudoti ar atskleisti jokios pateiktos informacijos savo rinkodaros ar kitais tikslais.

Taip pat galime atskleisti bet kokią surinktą, naudojamą ar gautą Asmeninę informaciją, jei to reikalauja ar leidžia įstatymai, pavyzdžiui, norėdami įvykdyti teismo šaukimą ar panašų teisinį procesą, ir kai sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina siekiant apsaugoti savo teises, jūsų ar kitų asmenų saugumą, ištirti sukčiavimą arba atsakyti į vyriausybės prašymą.

Informacijos saugojimas

Jūsų Asmeninę informaciją saugosime ir naudosime tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti, kol jūsų naudotojo paskyra bus aktyvi, kad užtikrintume mūsų Politikos vykdymą, spręstume ginčus, ir nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį.

Galime naudoti bet kokius apibendrintus duomenis, gautus iš jūsų Asmeninės informacijos arba apimančius jūsų Asmeninę informaciją po to, kai ją atnaujinsite arba ištrinsite, tačiau ne tokiu būdu, kuris leistų identifikuoti jus asmeniškai. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, teisė susipažinti, teisė ištrinti, teisė ištaisyti ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinamos.

Informacijos perdavimas

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, perduodant duomenis gali tekti perduoti ir saugoti jūsų informaciją ne jūsų šalyje. Tačiau tai neapima šalių, esančių už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Jei toks perdavimas įvyksta, daugiau informacijos galite sužinoti patikrinę atitinkamus šios politikos skyrius arba pasiteirauti mūsų, naudodamiesi kontaktų skyriuje pateikta informacija. Atkreipkite dėmesį, kad esame pasiryžę užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, griežtai laikydamiesi mūsų privatumo pranešime nurodytų gairių ir taikytinų teisinių reikalavimų.

Informacijos atskleidimas ES / EEE gyventojams

Jei esate Europos Sąjungos (toliau – ES) arba Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) gyventojas, turite tam tikrų teisių, susijusių su jūsų Asmens duomenimis, pagrįstų BDAR, kurių laikomės vykdydami savo įsipareigojimą užtikrinti jūsų privatumą. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos šiame skyriuje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip apibrėžta BDAR.

(a) Teisė atšaukti sutikimą: Turite teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti savo Asmens duomenis. Tiek, kiek jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

(b) Teisė susipažinti: Turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomos jūsų Asmens informacijos kopiją.

(c) Teisė į ištaisymą: Turite teisę patikrinti savo informacijos tikslumą ir paprašyti ją atnaujinti arba ištaisyti. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti Asmens informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.

(d) Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu: Turite teisę nesutikti su jūsų informacijos tvarkymu, jei ji tvarkoma remiantis kitu teisiniu pagrindu nei sutikimas. Kai Asmens duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso, vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus arba dėl mūsų teisėtų interesų, galite nesutikti su tokiu tvarkymu, nurodydami su jūsų konkrečia situacija susijusį pagrindą, kuriuo pagrindžiamas nesutikimas. Vis dėlto turite žinoti, kad jei jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galite prieštarauti tokiam tvarkymui nenurodydami jokio pagrindo. Norėdami sužinoti, ar tvarkome Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite susipažinti su atitinkamais šios Politikos skyriais.

(e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą. Šios aplinkybės yra šios: jūs užginčijate savo Asmens duomenų tikslumą ir mes turime patikrinti jų tikslumą; duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nesutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, vykdyti ar apginti savo teisinius reikalavimus; jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėti pagrindai yra viršesni už jūsų teisėtus pagrindus. Jei duomenų tvarkymas buvo apribotas, tokia Asmens informacija bus atitinkamai pažymėta ir, išskyrus saugojimą, bus tvarkoma tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

(f) Teisė ištrinti: Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų Asmens duomenis. Šios aplinkybės yra šios: Asmens duomenys nebėra reikalingi atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti duomenis remiantis sutikimu; jūs prieštaraujate tvarkymui pagal tam tikras taikytinos duomenų apsaugos teisės normas; duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau yra teisės į ištrynimą išimčių, pavyzdžiui, kai tvarkyti duomenis būtina: siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; siekiant įvykdyti teisinę prievolę; arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

(g) Teisė į duomenų perkeliamumą: Jūs turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti juos kitam duomenų valdytojui be jokių kliūčių iš mūsų pusės, su sąlyga, kad toks perdavimas neturi neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

(h) Teisė pateikti skundą: Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų renkamos ir naudojamos jūsų Asmens informacijos. Jei jūsų netenkina tiesiogiai mums pateikto skundo rezultatas, turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę duomenų apsaugos instituciją ES arba EEE. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad jūsų Asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kad tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, sutartimi, kurios dalis esate, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis

Bet kokius prašymus pasinaudoti savo teisėmis galite pateikti mums šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę. Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kuri leistų mums patikrinti, ar esate asmuo, kuriuo prisistatote, arba ar esate tokio asmens įgaliotasis atstovas. Jei jūsų prašymą gausime iš įgaliotojo atstovo, galime paprašyti pateikti įrodymų, kad tokiam įgaliotajam atstovui suteikėte įgaliojimą arba kad įgaliotasis atstovas turi kitą galiojantį rašytinį įgaliojimą teikti prašymus jūsų vardu.

Turite pateikti pakankamai išsamią informaciją, kad galėtume tinkamai suprasti prašymą ir į jį atsakyti. Negalime atsakyti į jūsų prašymą arba pateikti jums Asmens duomenų, jei prieš tai nepatikriname jūsų tapatybės arba įgaliojimų pateikti tokį prašymą ir nepatvirtiname, kad Asmens duomenys yra susiję su jumis.

Slapukai

Mūsų Svetainėje ir Paslaugose naudojami “slapukai”, padedantys suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas – tai tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įrašo į jūsų kietąjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums, ir juos gali perskaityti tik slapuką jums išdavusio domeno žiniatinklio serveris.

Slapukus galime naudoti rinkdami, saugodami ir sekdami informaciją saugumo, personalizavimo ir statistikos tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad turite galimybę sutikti su slapukais arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių pagal numatytuosius nustatymus automatiškai priima slapukus, tačiau, jei norite, galite pakeisti naršyklės nustatymus ir atsisakyti slapukų.

Duomenų analizė

Mūsų Svetainėje ir Paslaugose gali būti naudojamos trečiųjų šalių analizės priemonės, kurios naudoja slapukus, žiniatinklio švyturėlius ar kitas panašias informacijos rinkimo technologijas, kad būtų renkama standartinė interneto veiklos ir naudojimo informacija. Surinkta informacija naudojama statistinėms ataskaitoms apie Naudotojų veiklą rengti, pavyzdžiui, kaip dažnai Naudotojai lankosi mūsų Svetainėje ir Paslaugose, kokiuose puslapiuose ir kiek laiko jie lankosi ir pan. Iš šių analizės įrankių gautą informaciją naudojame siekdami stebėti savo Svetainės ir Paslaugų veikimą ir jas tobulinti.

Vaikų privatumas

Mes sąmoningai nerenkame jokios Asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų. Jei esate jaunesni nei 13 metų amžiaus, Svetainėje ir Paslaugose neteikite jokios Asmeninės informacijos. Jei turite pagrindo manyti, kad jaunesnis nei 13 metų vaikas per Svetainę ir Paslaugas mums pateikė Asmeninę informaciją, susisiekite su mumis ir paprašykite ištrinti to vaiko Asmeninę informaciją iš mūsų Paslaugų.

Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti, kaip jų vaikai naudojasi internetu, ir padėti užtikrinti šios Politikos laikymąsi, nurodant vaikams niekada neteikti Asmeninės informacijos per Svetainę ir Paslaugas be jų leidimo. Taip pat prašome visų tėvų ir teisėtų globėjų, prižiūrinčių vaikus, imtis būtinų atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad jų vaikai būtų instruktuoti niekada neteikti Asmeninės informacijos internete be jų leidimo.

Signalai “Nesekti”

Kai kuriose naršyklėse yra įdiegta funkcija “Nesekti”, kuri siunčia signalą lankomoms svetainėms, kad nenorite, jog jūsų veikla internete būtų stebima. Sekimas nėra tas pats, kas informacijos naudojimas ar rinkimas, susijęs su svetaine. Šiais tikslais sekimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš naudotojų, kurie naudojasi arba lankosi svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant juda skirtingose svetainėse. Svetainė ir paslaugos neseka savo lankytojų laikui bėgant ir trečiųjų šalių svetainėse. Tačiau kai kurios trečiųjų šalių interneto svetainės gali sekti jūsų naršymo veiklą, kai pateikia jums turinį, ir tai leidžia joms pritaikyti jums pateikiamą turinį. Norėdami gauti naršyklėms ir mobiliesiems įrenginiams skirtų “Nesekti” protokolų aprašymą arba sužinoti daugiau apie jums prieinamus pasirinkimus, apsilankykite internetcookies.com.

Skelbimai

Galime rodyti internetines reklamas ir dalytis apibendrinta ir neidentifikuojančia informacija apie savo klientus, kurią mes arba mūsų reklamuotojai surenka jums naudojantis Svetaine ir Paslaugomis. Mes nesidalijame asmeniškai identifikuojančia informacija apie atskirus klientus su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais šią apibendrintą ir neidentifikuojančią informaciją galime naudoti, kad numatytai auditorijai pateiktume pritaikytus skelbimus.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie savo pasirinkimus prisijungti arba atsisakyti šių duomenų rinkimo, apsilankykite Skaitmeninės reklamos aljanso (Digital Advertising Alliance) svetainėje ir Tinklo reklamos iniciatyvos (Network Advertising Initiative) svetainėje ir sužinokite daugiau informacijos apie interesais pagrįstą reklamą.

Socialinės žiniasklaidos funkcijos

Mūsų Svetainėje ir Paslaugose gali būti socialinės žiniasklaidos funkcijų, tokių kaip “Facebook” ir “Twitter” mygtukai, dalijimosi mygtukai ir t. t. (toliau kartu – socialinės žiniasklaidos funkcijos). Šios socialinės medijos funkcijos gali rinkti jūsų IP adresą, kuriame mūsų Svetainės ir Paslaugų puslapyje lankotės, ir gali nustatyti slapuką, kad socialinės medijos funkcijos galėtų tinkamai veikti. Socialinės medijos funkcijos yra talpinamos atitinkamų paslaugų teikėjų arba tiesiogiai mūsų Svetainėje ir Paslaugose. Jūsų sąveiką su šiomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis reglamentuoja atitinkamų jų teikėjų privatumo politika.

El. pašto rinkodara

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos bet kada galite savanoriškai užsisakyti. Esame įsipareigoję išlaikyti jūsų el. pašto adreso konfidencialumą ir neatskleisime jūsų el. pašto adreso jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, leidžiamus informacijos naudojimo ir tvarkymo skyriuje, arba trečiosios šalies paslaugų teikėjo panaudojimo tokiems el. laiškams siųsti tikslais. El. paštu siunčiamą informaciją saugosime pagal galiojančius įstatymus ir taisykles.

Laikantis CAN-SPAM įstatymo, visuose mūsų siunčiamuose el. laiškuose bus aiškiai nurodyta, kas siunčia el. laišką, ir pateikta aiški informacija, kaip susisiekti su siuntėju. Galite nuspręsti nebegauti mūsų naujienlaiškių ar rinkodaros el. laiškų, vadovaudamiesi šiuose el. laiškuose pateiktomis atsisakymo nuo prenumeratos instrukcijomis arba susisiekę su mumis. Tačiau ir toliau gausite svarbiausius sandorių el. laiškus.

Nuorodos į kitus išteklius

Svetainėje ir Paslaugose yra nuorodų į kitus išteklius, kurie mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame. Turėkite omenyje, kad mes neatsakome už tokių kitų išteklių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką. Raginame jus būti atidiems, kai paliekate Svetainę ir Paslaugas, ir perskaityti kiekvieno šaltinio, kuriame gali būti renkama Asmens informacija, privatumo pareiškimus.

Informacijos saugumas

Jūsų pateiktą informaciją saugome kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje, saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Taikome pagrįstas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie mūsų kontroliuojamos ir saugomos Asmeninės informacijos, jos naudojimo, keitimo ir atskleidimo. Tačiau joks duomenų perdavimas internetu ar belaidžiu tinklu negali būti garantuotas.

Todėl, nors ir stengiamės apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (a) egzistuoja interneto saugumo ir privatumo apribojimai, kurių mes negalime kontroliuoti; (b) negalima garantuoti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir Svetainės bei Paslaugų, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (c) nepaisant visų pastangų, bet kokią tokią informaciją ir duomenis perdavimo metu gali peržiūrėti arba suklastoti trečioji šalis.

Kadangi Asmeninės informacijos saugumas iš dalies priklauso nuo įrenginio, kurį naudojate bendravimui su mumis, saugumo ir nuo saugumo, kurį naudojate savo prisijungimo duomenims apsaugoti, imkitės tinkamų priemonių šiai informacijai apsaugoti.

Duomenų pažeidimas

Jei sužinotume, kad Svetainės ir Paslaugų saugumas buvo pažeistas arba Naudotojų Asmens duomenys buvo atskleisti nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo atakas ar sukčiavimą, pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimą ir pranešimą, taip pat pranešimą teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume nukentėjusiems asmenims, jei manysime, kad dėl pažeidimo kyla pagrįsta žalos Vartotojui rizika, arba jei pranešimo reikalaujama pagal kitus teisės aktus. Kai tai padarysime, išsiųsime jums el. laišką, susisieksime su jumis telefonu.

Pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra keisti šią Politiką arba jos sąlygas, susijusias su Svetaine ir Paslaugomis. Kai tai padarysime, patikslinsime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Taip pat savo nuožiūra galime jus informuoti kitais būdais, pavyzdžiui, per jūsų pateiktą kontaktinę informaciją.

Jei nenurodyta kitaip, atnaujinta šios Politikos versija įsigalios iš karto po to, kai bus paskelbta atnaujinta Politika. Jei toliau naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis po pakeistos Politikos įsigaliojimo datos (arba kito tuo metu nurodyto veiksmo) sutiksite su šiais pakeitimais. Tačiau be jūsų sutikimo mes nenaudosime jūsų Asmeninės informacijos iš esmės kitaip, nei buvo nurodyta tuo metu, kai jūsų Asmeninė informacija buvo renkama.

Šios politikos priėmimas

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Prisijungdami prie Svetainės ir Paslaugų, naudodamiesi jomis ir pateikdami savo informaciją, sutinkate laikytis šios Politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės prisijungti prie Svetainės ir Paslaugų arba jomis naudotis.

Susisiekimas su mumis

Jei turite klausimų, abejonių ar skundų dėl šios Politikos, mūsų turimos informacijos apie jus arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis, raginame susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija:

https://sveikasmazylis.lt/contact/.

Skundus ir ginčus stengsimės išspręsti ir dėsime visas pastangas, kad jūsų noras pasinaudoti savo teisėmis būtų patenkintas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose numatytus terminus.

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2024 m. kovo 5 d.